Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN AANUIT.NET

versie: 14 augustus 2018

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbieder:

De partij die één of meerdere AanUit.net-voorzieningen door middel van AanUit.net laat bedienen en afrekenen

AanUit.net: 

Een dienst van Dienstverlener die het mogelijk maakt om door middel van de App, de Website of telefonisch Transacties op AanUit.net-voorzieningen aan te gaan en af te rekenen 

Afnemer:

Een persoon of entiteit die van een AanUit.net-voorziening gebruik maakt of op wiens AanUit.net-abonnement van een AanUit.net-voorziening gebruik wordt gemaakt

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk op al het gebruik van AanUit.net 

App:

Een app voor iOS en Android die door Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van AanUit.net

AanUit.net-abonnement: 

Een abonnement voor de dienst AanUit.net door registratie bij de Dienstverlener

AanUit.net-voorziening: 

Een genummerde AanUit.net-aansluiting (bijvoorbeeld voor elektriciteit, drinkwater, wasautomaat, droger) of fysieke AanUit.net-plaats (bijvoorbeeld een ligplaats voor een vaartuig of een staplaats voor een camper, caravan of tent) of andere faciliteit die door middel van AanUit.net toegankelijk en afgerekend wordt

AanUit.net-tarief:

Het door de Aanbieder vastgestelde tarief voor het gebruik van een AanUit.net-voorziening per transactie, tijdseenheid, kWh of liter inclusief BTW, welk tarief van tijd tot tijd door de Aanbieder kan worden aangepast (zie artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden) 

Dienstverlener:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Involtum Services B.V., gevestigd te Rotterdam, die door Aanbieder is gecontracteerd om de AanUit.net-voorzieningen toegankelijk te maken en af te rekenen

Locatie:

De locatie waar de AanUit.net-voorzieningen zich bevinden

Mijn omgeving:

Een persoonlijke webpagina binnen de Website, die alleen toegankelijk is voor de Afnemer en waarop de Afnemer persoonlijke gegevens kan inzien, opgeven en wijzigen 

Overeenkomst:

De overeenkomst voor de levering respectievelijk afname van AanUit.net, welke overeenkomst elke keer dat de Afnemer een AanUit.net-voorziening gebruikt tot stand komt tussen de Afnemer  en de Dienstverlener

Privacy Statement

Het privacy statement van Dienstverlener als vermeld op de Website dat van toepassing is op de Overeenkomst en elk gebruik van de AanUit.net-voorziening

Service-/storingsdienst: 

De helpdesk van de Dienstverlener, bestemd voor het stellen van vragen en het doorgeven van storingen aan de AanUit.net-voorzieningen. De helpdesk is bereikbaar via www.aanuit.net en telefonisch via (thans) 088 - 170 7766, 088 - 170 7788 of 088 - 170 7799

Transactie: 

Een transactie of een levering met betrekking tot een AanUit.net-voorziening door middel van AanUit.net

Transactiekosten:

De kosten van een Transactie op basis van het AanUit.net-tarief

Website:

De website www.aanuit.net van Dienstverlener met daarop informatie over de dienst AanUit.net, waarop men zich kan aanmelden voor een AanUit.net-abonnement en die toegang geeft tot Mijn omgeving 

Alle definities kunnen met behoud van geldigheid zowel in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op iedere Overeenkomst en elk gebruik van de AanUit.net Voorziening. Voor het gebruik van de App zijn specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing. Dienstverlener houdt zich aan de wettelijke regels met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De bepalingen in de Privacy Statement zijn van overeenkomstige toepassing.

2.2

De Afnemer is steeds gebonden aan de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op en is te downloaden van de Website en zal, op eerste verzoek, aan Afnemer per (elektronische) post kosteloos toegezonden worden. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3 – Gebruik van AanUit.net 

3.1

Voor het gebruik van AanUit.net dient een potentiële Afnemer zich via de App of de Website aan te melden door middel van het registreren van onder andere naam, adresgegevens, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, (eventueel) rekeningnummer en het kiezen van een wachtwoord. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste invoer van voornoemde gegevens. Na acceptatie van de Algemene Voorwaarden is de registratie voltooid en beschikt Afnemer over een AanUit.net-abonnement.

Het starten van een Transactie vindt plaats door in te loggen op de Mijn omgeving van de Website of op de App en daar het juiste aansluitnummer van de AanUit.net-voorziening te activeren. Verblijfs-, drinkwater- en elektriciteitstransacties kunnen eventueel ook telefonisch worden gestart. Het telefoonnummer om een verblijfstransactie te starten is: 088 - 170 7766; het telefoonnummer om een elektriciteitstransactie te starten is: 088 - 170 7788; Het telefoonnummer om een drinkwatertransactie te starten is: 088 - 170 7799. Na het bevestigen van de Transactie kan het nog nodig zijn om lokaal de betreffende AanUit.net-voorziening, zoals een wasmachine of een droger, te starten. De afnemer is verantwoordelijk voor het starten van de juiste Transactie, de juiste AanUit.net-voorziening of de juiste duur of eenheid. Ingevoerde of gestarte Transacties worden niet gerestitueerd.

De inloggegevens van Afnemer voor de AanUit.net-voorziening zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en gebruik van de inloggegevens voor de Mijn omgeving en met eventuele overige toegangs- of PIN codes, alsmede voor verlies of gebruik van deze gegevens door derden.

Eventueel kan er zonder een AanUit.net-abonnement telefonisch een Transactie worden gestart. De Afnemer dient de telefonische aanwijzingen te volgen en creditcard gegevens in te geven.

3.2

Het aangemeld zijn bij AanUit.net houdt niet tevens de toestemming van de Aanbieder in voor het gebruik van de AanUit.net-voorzieningen op de betreffende Locatie. De Afnemer dient voor het gebruik van de AanUit.net-voorzieningen de toestemming te hebben van de Aanbieder. De Dienstverlener garandeert niet de beschikbaarheid van de AanUit.net voorziening.

De Afnemer dient zich te houden aan de (gebruiks)aanwijzingen, richtlijnen en voorwaarden van de Aanbieder en alle landelijk en plaatselijk toepasselijke wet- en regelgeving. 

3.3

Het beëindigen van een Transactie vindt ofwel automatisch plaats nadat de AanUit.net-voorziening een programma heeft afgerond, de beschikbare tijd is verstreken, er gedurende een periode geen verbruik is waargenomen ofwel door een beëindiging door de Aanbieder of de Afnemer. In dat laatste geval dient de Afnemer in te loggen op de Mijn omgeving van de Website of op de App en daar de juiste actieve Transactie te selecteren en te beëindigen. Verblijfs-, drinkwater- en elektriciteitstransacties kunnen eventueel ook telefonisch worden beëindigd. Het telefoonnummer om een verblijfstransactie te stoppen is: 088 - 170 7766; het telefoonnummer om een elektriciteitstransactie te stoppen is: 088 - 170 7788; Het telefoonnummer om een drinkwatertransactie te stoppen is: 088 - 170 7799.

3.4

Na de aanmelding voor een AanUit.net-voorziening stemt de Afnemer in met directe levering van AanUit.net en de daarbij behorende diensten. De Afnemer doet afstand van zijn eventueel herroepingsrecht nadat de Transactie is afgerond.

 

 

Artikel 4 – Kosten

4.1

Het AanUit.net-tarief kan onder meer bestaan uit een starttarief, een tarief per tijdseenheid of verbruikte kWh of liter. Bovendien kan per Transactie een minimum of juist een maximum tarief van toepassing zijn. Het AanUit.net-tarief is vermeld in de App, in de Mijn omgeving van de Website of op de Locatie. Het staat Aanbieder vrij om periodiek het AanUit.net-tarief voor toekomstige Transacties te wijzigen na voorafgaande kennisgeving daarvan in de App, de Mijn omgeving van de Website of op de Locatie. Indien het AanUit.net-tarief wordt verhoogd, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de datum dat het gewijzigde AanUit.net-tarief in gaat.

4.2

Na het beëindigen van een Transactie worden de Transactiekosten bepaald op basis van het AanUit.net-tarief en de duur van de Transactie en/of het verbruik gedurende de Transactie. Voor het bepalen van de Transactiekosten zijn de gegevens in de administratie van Dienstverlener bepalend, tenzij Afnemer onderbouwd met bewijsstukken kan aantonen dat deze gegevens onjuist zijn. Kosten voor het niet of te laat beëindigen dan wel het starten van een Transactie door derden die gebruik hebben gemaakt van het AanUit.net-abonnement van Afnemer, komen voor rekening van de Afnemer. 

4.3

Het tarief voor gebruik van de telefoonnummers van de Service-/storingsdienst en de telefoonnummers om Transacties te starten of te beëindigen bedragen lokaal tarief. Deze kosten worden door de telefoonmaatschappij van de Afnemer doorbelast. Bij bepaalde telefoonabonnementen of bij bellen vanuit het buitenland kunnen de kosten voor het bellen naar een lokaal nummer hoger zijn. Voor informatie hierover wordt de Afnemer verwezen naar zijn telefoonmaatschappij.

4.4

Dienstverlener kan besluiten een periodieke vergoeding per AanUit.net-abonnement, per factuur of per gezonden bericht te berekenen. Dienstverlener zal Afnemer per e-mail en via de Website op de hoogte stellen ten minste twee maanden voordat een dergelijke vergoeding wordt ingevoerd. In dat geval is de Afnemer gerechtigd binnen genoemde termijn van 2 maanden de Overeenkomst te beëindigen per de datum dat de periodieke vergoeding in gaat.

 

Artikel 5 – Betaling 

5.1

Dienstverlener brengt periodiek alle Transactiekosten aan de Afnemer in rekening door middel van een gespecificeerde verzamelfactuur. Die factuur wordt de Afnemer ter beschikking gesteld via de Mijn omgeving van de Website of via e-mail. Afnemer dient de factuur goed te controleren en bij geconstateerde onjuistheden of klachten Dienstverlener hiervan onverwijld maar in ieder geval binnen 14 dagen op de hoogte te brengen. Hierna wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de Transactiekosten en de toegezonden factuur.  

5.2

Indien Afnemer bij het registreren van het AanUit.net-abonnement een volmacht tot automatische incasso geeft, vindt incasso plaats van het door de Afnemer opgegeven rekeningnummer. De Afnemer dient er steeds voor zorg te dragen dat er voldoende saldo of kredietruimte op de desbetreffende rekening aanwezig is. Betaling vindt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats.

Indien Afnemer er voor kiest om niet per automatische incasso te betalen, dan dient Afnemer in dat geval de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zelf te voldoen.

Indien tijdige of volledige betaling uitblijft, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is Afnemer een rente gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Alle kosten die in en/of buiten rechte moeten worden gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de Afnemer, met een minimum van EUR 250,00 per incasso. Voor zover de Afnemer een consument is, maakt de Dienstverlener aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan.

De verplichting tot betaling van de factuur mag niet worden opgeschort of verrekend. 

5.3

Dienstverlener is bevoegd de Afnemer het verdere gebruik van AanUit.net met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten,  in het geval van:

a.             het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting  door Afnemer;

b.             het niet nakomen van een andere verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door Afnemer en Afnemer daartoe schriftelijk in gebreke is gesteld;

c.              oneigenlijk gebruik of misbruik door Afnemer van de AanUit.net-voorzieningen;

d.        surséance van betaling, faillietverklaring of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of  een aanvraag daartoe met betrekking tot Afnemer;

c.        beslag op een belangrijk deel van het (bedrijfs)vermogen van Afnemer;

d.        onder curatele stelling of onder bewindstelling van Afnemer of overig verlies van dienst beschikkingsbevoegdheid of - bekwaamheid;

e.        bedrijfsbeëindiging van Afnemer indien dit een zakelijke afnemer betreft;

f.         overlijden van Afnemer.

 

Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor om AanUit.net of de AanUit.net-voorzieningen die zij levert aan de Afnemer per direct op te zeggen of te weigeren.

 

 

  

Artikel 6 – Aansprakelijkheid voor storingen door Dienstverlener 

6.1

De Aanbieder en de Dienstverlener zullen zich naar redelijkheid inspannen om een regelmatige werking van de AanUit.net-voorzieningen te realiseren en storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dienstverlener garandeert niet een storingvrij gebruik van de AanUit.net-voorziening. Een Afnemer wordt verzocht door hem geconstateerde storingen en schades aan AanUit.net-voorzieningen direct te melden bij Aanbieder en in het geval dat de storing de App of Website betreft aan de Service-/storingsdienst.

6.2

Storingen in de toelevering van elektriciteit of water aan de AanUit.net-voorzieningen, storingen aan de AanUit.net-voorzieningen zelf of het niet kunnen bedienen van de AanUit.net-voorzieningen door communicatiestoringen bij  (mobiele) telefoonmaatschappijen of internetproviders zijn niet voor rekening en risico van Dienstverlener.

6.3

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade of kosten die Afnemer of derden lijden als gevolg van de Transactie, de AanUit.net-voorziening of in geval van niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij anders bepaald in dit artikel. Slechts indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener of door hem ingeschakelde derden is Dienstverlener aansprakelijk voor door de Afnemer te lijden directe en materiele schade met een beperking van EUR 250 per gebeurtenis. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals maar niet uitsluitend gederfde winst en gederfde omzet, alsmede voor immateriële schade is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener uit hoofde van de Overeenkomst, de Transactie, AanUit.net en/of de AanUit.net-voorziening is te allen tijde beperkt tot EUR 500.

 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Afnemer

7.1

De Afnemer is, behoudens dwingendrechtelijke beperkingen, aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte directe schade (derhalve niet gevolgschade) van Aanbieder, Dienstverlener en/of  door Aanbieder of Dienstverlener ingeschakelde derden, ten gevolge van gebruik door Afnemer van de AanUit.net-voorzieningen.

7.2

De Afnemer vrijwaart Aanbieder en Dienstverlener voor aanspraken, claims, schade en/of kosten van derden, die voortvloeien uit situaties als genoemd in lid 1 van dit artikel.

 

 Artikel 8 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen 

8.1

De ongeldigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen.

8.2

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen Dienstverlener, Aanbieder en Afnemer een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

 

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

9.1

Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

9.2

Alle geschillen, voortvloeiend uit een Overeenkomst, de dienstverlening van AanUit.net en de Algemene Voorwaarden worden exclusief beslecht door de bevoegde rechtbank te Rotterdam, dan wel – indien de Afnemer een consument is – de rechtbank waar de Afnemer zijn woonadres heeft.